Statut

Naszymi celami są

 • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,
 • zwiększenie zainteresowania sportem,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i dyskryminacji poprzez sport.

 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowaniu zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • promocję zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową,
 • integrację rodzin i środowisk lokalnych poprzez sport,
 • organizację i współorganizację imprez, turniejów o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
 • propagowanie turystyki, jako formy aktywnego spędzania czasu,
 • organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów i obozów sportowych,
 • promowanie regionu jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
 • udział w imprezach/turniejach sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 • pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
 • wspieranie finansowe bądź rzeczowe sportowców, szczególnie z powiatu krotoszyńskiego,
 • udzielanie stypendiów sportowych dla sportowców,
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, uczniowskimi, studenckimi i innymi organizacjami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 • propagowanie pierwszej pomocy,
 • podnoszenie kwalifikacji członków poprzez ich udział w szkoleniach w dziedzinie prowadzonych działań statutowych.

 

Statut SportTeam’u można poprać tutaj -> STATUT

 

Skip to content